பெற்றோருக்கான காணொளி

4 முதல் 8 வயது வரையிலான குழந்தைகள் முக்கியமாக விளையாட்டின் மூலம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். காணொளி மூலம் உங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள்!
Kinder in Bewegung
Die Welt mit Kinderaugen sehen
Spielprojekt Zirkus
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder planen und konstruieren
Kinder im Spiel begleiten
Hämmern, Sägen und Kleben
Bauen mit Klötzen, Lego & Co.
Abenteuer Spielplatz Wald
Sprachen lernen im Spiel
Lebenswelten spielerisch erkunden